Υπηρεσίες Domei-LogoΗ καλύτερη ποιότητα σε

Αρχιτεκτονικές & στατικές μελέτες

Στο τεχνικό μας γραφείο παρέχονται αρχιτεκτονικές λύσεις κτιρίων όλων των ειδών και χρήσεων, με έμφαση σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους αυξημένων λειτουργικών απαιτήσεων καθώς και στη διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Επίσης η εκπόνηση στατικών μελετών γίνεται με τη χρήση εξελιγμένων προγραμμάτων λογισμικού και αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες αλλά και υλικά. Για τη κάθε περίπτωση που μελετάει το γραφείο μας παρέχεται υποστήριξη και διεκπεραίωση των μελετών του στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες.

 

Άδειες δόμησης & Λειτουργίας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση αδειών δόμησης πλέον για κάθε νέα κατασκευή, μονοκατοικία, πολυκατοικία, βιομηχανικό κτίριο, αποθήκη, ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, τροποποίηση υφισταμένης κατασκευής, κατεδάφιση, αλλαγή χρήσεως, περιτοιχίσεις, περιφράξεις, κατασκευή πισίνας και γενικότερα ό,τι αφορά τον κτιριακό ιστό.
Επίσης αναλαμβάνουμε για Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Όλα αυτά φυσικά προϋποθέτουν την άριστη γνώση της ισχύουσας Νομοθεσίας καθώς και την εφαρμογή της προσαρμοσμένη πάντοτε στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης ή του κάθε κτιρίου.

 

Βεβαίωσεις νομιμότητας

Από την έναρξη ισχύος του Ν.41787/13 για τη ρύθμιση αυθαιρέτων, είναι απαραίτητη για κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος και η βεβαίωση από μηχανικό, που θα δηλώνει ότι: το συγκεκριμένο ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, δεν έχουν γίνει αυθαίρετες προσθήκες ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα εγκεκριμένα σχέδια από την πολεοδομία, να κάνει επί τόπου αυτοψία και, τέλος, να εκδώσει για εσάς το απαραίτητο πιστοποιητικό νομιμότητας, εφόσον δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις. 

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και παρέχει άμεσα τη βεβαίωση περί μη αυθαιρεσίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κάθε συμβολαιογραφική πράξη μεταβιβάσεων ακινήτων.
Σύμφωνα με το νόμο 4178/2013 προβλέπεται ότι σε κάθε δικαιοπραξία που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή γονική παροχή, υποθήκη ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο, είναι απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού. Συγκεκριμένα, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

• Αυτοψία και αποτύπωση των παραβάσεων στον υπό ρύθμιση αυθαίρετο χώρο.•Έλεγχος δομικής τρωτότητας του χώρου.
• Συλλογή σχεδίων από το πολεοδομικό γραφείο.
• Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ (όπου είναι απαραίτητο).
• Πριν την υποβολή της αίτησης, γίνεται έλεγχος για τις δυνατότητες νομιμοποίησης του αυθαιρέτου με την υπάρχουσα νομοθεσία.
• Δημιουργία τελικού φακέλου και ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων για την Α και Β φάση.
• Πληρωμή παραβόλου από τον πελάτη για την ένταξη στη ρύθμιση.
• Ηλεκτρονική υποβολή τελικών σχεδίων με την παρούσα κατάσταση των αυθαίρετων χώρων, σύμφωνα με τη φάση Γ.

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών, τα οποία είναι πλέον απαραίτητα για κάθε αγοροπωλησία ακινήτου. Συγκεκριμένα οι ενέργειες είναι:

• Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως κάτοψη χώρου, μελέτη θερμομόνωσης, συμβόλαιο ακινήτου.
• Επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο, καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ενεργειακή του κατάταξη.
• Μεταφορά των στοιχείων στο ειδικό λογισμικό του ΥΠΕΚΑ, το οποίο θα δώσει την ενεργειακή κλάση του ακινήτου.
• Προτάσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να να κατατάξουν το ακίνητο σε πιθανή υψηλότερη ενεργειακή κλάση.

 

Τοπογραφικές μετρήσεις & Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το τεχνικό γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων για κάθε γεωγραφική περιοχή, καθώς επίσης και την αποτύπωση οικοδομημάτων σύμφωνα με την επικείμενη νομοθεσία και τον εκάστοτε πολεοδομικό κανονισμό. Η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος απαιτεί μεγάλη συνέπεια και ακρίβεια, τόσο κατά την διάρκεια των μετρήσεων, όσο και κατά την ανάλυσή τους.
Το γραφείο μας χρησιμοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα (τεχνολογικά) μηχανήματα μέτρησης και διαθέτοντας συνεργάτες με πολυετή πείρα στις τοπογραφικές εργασίες αναλαμβάνει:

• Την έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων οικοπέδων και αγροτεμαχίων, με απεικόνιση των υπαρχόντων κατασκευών.
• Τη μελέτη αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
• Την οριοθέτηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων.
• Την ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87).
• Τη χάραξη ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών.
• Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτήτες.

 

Οργάνωση εργοταξίου & επιβλέψεις

Για τη φάση της κατασκευής συντάσσονται όπου απαιτούνται επιπλέον μελέτες εφαρμογής, γίνεται οργάνωση εργοταξίου, καθοδήγηση των συνεργείων για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, επίβλεψη και ποιοτική παραλαβή του έργου καθώς και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

 

Κατασκευές

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα της κατασκευής μέσω του διαρκούς ποιοτικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων υλικών των προμηθευτών και της παρεχόμενης υπηρεσίας-εργασίας των υπεργολάβων-εργατών. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια την επίβλεψη της κατασκευής κατοικιών (μονοκατοικίες και πολυκατοικίες), καταστημάτων, γραφείων και επαγγελματικών χώρων κάθε χρήσης, βιοτεχνικών και βιομηχανικών κτιρίων, ξενοδοχειακών μονάδων. Επίσεις αναλαμβάνουμε διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων, ανακαινίσεις, επισκευές και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων όλων των παραπάνω κατηγοριών.

Για τη φάση της κατασκευής συντάσσονται όπου απαιτούνται επιπλέον μελέτες εφαρμογής, γίνεται οργάνωση εργοταξίου, καθοδήγηση των συνεργείων για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, επίβλεψη και ποιοτική παραλαβή του έργου καθώς και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

 

Ανακαινίσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους ανακαίνιση τόσο σε χώρο κατοικίας όσο και σε επαγγελματικούς χώρους (πχ. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γραφεία, καταστήματα λιανικού εμπορίου, εκπαιδευτήρια, ξενοδοχεία κ.α). Αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, προχωρούμε σε λύσεις με σκοπό να κάνουν το χώρο σας ξεχωριστό, αναβαθμίζοντας το κτίριο σας. Ο προϋπολογισμός και ο σχεδιασμός για τις εργασίες που χρειάζονται για την ανακαίνιση πραγματοποιείται με στενή συνεργασία με το πελάτη, ώστε το αποτέλεσμα να καλύπτει τις απαιτήσεις και χωρίς να υπερβαίνει και την οικονομική του δυνατότητα. Στις ανακαινίσεις χρησιμοποιούμε έμπειρα συνεργεία και με τη συνεχή επίβλεψη μας επιτυγχάνουμε εξαιρετικά αποτελέσματα.